Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaardenvan de StichtingWebshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kadervan de CoördinatiegroepZelfreguleringsoverleg (CZ)van de Sociaal-EconomischeRaad en treden voorde Stichting WebshopKeurmerk in werking per 1 juli 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle ledenvan de StichtingWebshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staanvan de AutoriteitFinanciële Markten.


ARTIKEL 1 - Definities 2

ARTIKEL 2 - Identiteitvan de ondernemer 3

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 6

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7

ARTIKEL 13 – Betaling 8

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 8

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 – Branchegarantie 9

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 9

ARTIKEL 18 - Wijzigingvan de algemenevoorwaarden


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductievan de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voorde consument om binnen de bedenktijd af te zienvan de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid isvan de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluitenvan de overeenkomstuitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.